ข่าว : ประกันสังคม เพิ่มช่องทางรับสมัครเป็นผู้ประกันตนมาตรา 39 ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ได้ที่เว็บไซต์ www.sso.go.th

28 เมษายน 2566

ประกันสังคม เพิ่มช่องทางรับสมัครเป็นผู้ประกันตนมาตรา 39

ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ได้ที่เว็บไซต์ www.sso.go.th

           นายบุญสงค์ ทัพชัยยุทธ์ เลขาธิการสำนักงานประกันสังคม กระทรวงแรงงาน เปิดเผยว่า สำนักงานประกันสังคม ได้พัฒนาระบบอิเล็กทรอนิกส์ เพื่อเพิ่มช่องทางการให้บริการรับสมัคร และขึ้นทะเบียนผู้ประกันตนมาตรา 39 ผ่านเว็บไซต์ www.sso.go.th โดยสามารถขึ้นทะเบียนเป็นผู้ประกันตนมาตรา 39 ได้ด้วยตนเองไม่ต้องเสียเวลาเดินทางไปติดต่อที่สำนักงานประกันสังคม ทั้งนี้ ผู้มีความประสงค์จะสมัครและขึ้นทะเบียนเป็นผู้ประกันตนมาตรา 39 ต้องเคยเป็นผู้ประกันตนมาตรา 33 ส่งเงินสมทบมาแล้ว ไม่น้อยกว่า 12 เดือน และออกจากงานไม่เกิน 6 เดือน สำหรับขั้นตอนการสมัครขึ้นทะเบียนเป็นผู้ประกันตน มาตรา 39 ผ่านเว็บไซต์ www.sso.go.th นั้น ผู้ประกันตนสามารถเข้าสู่ระบบสมาชิกผู้ประกันตน โดยเลือกหัวข้อ “สมัครมาตรา 39”   เพื่อเข้าสู่หน้าจอระบบสมัคร ตรวจสอบคุณสมบัติผู้สมัครตามเงื่อนไขที่กำหนด กรอกข้อมูลการสมัคร ยืนยันการสมัคร สำนักงานประกันสังคมจะแจ้งผลการยื่นคำขอสมัคร โดยสามารถตรวจสอบได้ที่หัวข้อ “สถานะผู้ประกันตน” ภายหลังจากการยื่นคำขอได้ 2 – 4 วันทำการ ผู้ที่ประสงค์สมัครเป็นผู้ประกันตนมาตรา 39 สามารถดาวน์โหลดคู่มือและวิธีการใช้งานผ่านระบบ e-Service ได้ที่ www.sso.go.th 

          เลขาธิการสำนักงานประกันสังคม กล่าวต่อไปว่า สำนักงานประกันสังคมยังคงมุ่งมั่นอย่างไม่หยุดนิ่ง เพื่อพัฒนาทุกช่องทางการบริการผู้ประกันตนให้ได้รับความสะดวก รวดเร็ว ประหยัดเวลา และค่าใช้จ่าย ลดขั้นตอนการติดต่อที่สำนักงาน อีกทั้งเป็นการลดการใช้เอกสาร ซึ่งเป็นการพัฒนารูปแบบการให้บริการที่ทันสมัยอย่างมีประสิทธิภาพ สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ สำนักงานประกันสังคมกรุงเทพมหานครพื้นที่ทั้ง 12 แห่ง สำนักงานประกันสังคมจังหวัด/สาขา ที่ท่านสะดวก หรือ โทร.1506 ให้บริการทุกวันตลอด 24 ชั่วโมง

…………………………………….……

ศูนย์สารนิเทศ สำนักงานประกันสังคม กระทรวงแรงงาน